Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Paczkomaty InPost

Paczkomaty InPost

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

sklep.kwark.pl

Drogi Kliencie,

dziękujemy za odwiedzenie naszego sklepu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http:// sklep.kwark.pl (dalej jako: „Sklep Internetowy”). Celem Sklepu Internetowego jest przede wszystkim umożliwienie Pani/Panu składania zamówień na produkowane przez nas produkty.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków na jakich nastąpi składanie zamówień na nasze produkty, zawarcie oraz realizacja umów sprzedaży zawieranych między nami, a Panią/Panem w tym złożenie pierwszego zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży oraz ewentualnych późniejszych zamówień i umów sprzedaży, w miarę Pani/Pana potrzeb, co nie nakłada na Panią/Pana w tym zakresie żadnych stałych ani okresowych zobowiązań.

Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Sklepu Internetowego, regulują w szczególności zasady na jakich nastąpi złożenie i przyjęcie zamówienia oraz wykonanie i rozliczenie umowy sprzedaży, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Warunki te znajdą zastosowanie w razie braku innych mailowych lub pisemnych ustaleń między nami.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem i składania zamówień.
1) O nas
 • Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.kwark.pl prowadzony jest przez wspólników spółki cywilnej prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą „KWARK” SPÓŁKA CYWILNA KATARZYNA NIZINKIEWICZ, BOGUSŁAW NIZINKIEWICZ (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do doręczeń: Załom ul. Parkowa 12, 70-896 Szczecin); NIP spółki cywilnej: 9552149555, REGON spółki cywilnej: 320132550, adres poczty elektronicznej: kwark@kwark.pl, to jest KATARZYNĘ NIZINKIEWICZ prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą KATARZYNA NIZINKIEWICZ (adres miejsca prowadzenia działalności: Załom ul. Parkowa 12, 70-896 Szczecin) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 9551522992, REGON: 360782943 oraz BOGUSŁAWA NIZINKIEWICZA prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BOGUSŁAW NIZINKIEWICZ (adres miejsca prowadzenia działalności: Załom ul. Parkowa 12, 70-896 Szczecin) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 9550006343, REGON: 810209990. (dalej jako: „Usługodawca”, „Sprzedawca”).
2) O sklepie internetowym
 • Sklep Internetowy powstał aby umożliwić Pani/Panu między innymi sprawne składanie oraz obsługę zamówień na nasze produkty oraz zawierania umów sprzedaży. Za pomocą Sklepu Internetowego mogą Pani/Pan utworzyć także konto klienta, które umożliwia wgląd w już złożone zamówienia.
3) Złożenie zamówienia, zawarcie umowy sprzedaży
 • Cenimy sobie przejrzystość, dlatego standardowo nawiązanie współpracy między nami ma przebieg według następującego schematu:
  1) Składa Pani/Pan zamówienie na nasz produkt, który chcą kupić > 2) Po złożeniu zamówienia niezwłocznie potwierdzamy jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmujemy zamówienie do realizacji.
 • Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez nas Pani/Panu stosownej wiadomości e-mail na podany przez Panią/Pana w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej, która zawiera co najmniej nasze oświadczenia o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.
 • W zamówieniu niezbędne jest podanie przez Panią/Pana następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: produkt/y, ilość produktu/ów, miejsce i sposób dostawy produktu/ów, sposób płatności. W wypadku kupujących niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 • Ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto.
 • W przypadku kupujących nie będących konsumentami zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny.
 • Niezależenie od sposobu nawiązania współpracy umowa sprzedaży jest zawierana zawsze zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności Kodeksem Cywilnym – w przypadku trybu ofertowego na skutek przyjęcia przez drugą stronę oferty, a jeżeli prowadzimy negocjacje w celu zawarcia umowy, to gdy dojdziemy do porozumienia, co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji.
4) Przedmiot umowy
 • Przedmiotem umowy sprzedaży są produkty, a więc dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma lub usługa.
 • Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o ewentualnych kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez niego woli związania się umową sprzedaży.
 • Przedmiot danej umowy oraz jej szczegółowe warunki ustalane są każdorazowo przed zawarciem umowy (np. w trakcie składania zamówienia lub w trakcie uzgodnień). W pozostałym zakresie zastosowanie ma niniejszy regulamin.
 • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Pani/Panu treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Pani/Pan wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3 regulaminu. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.
5) Kontakt z nami
 • Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość jest poczta elektroniczna (e-mail) oraz telefon, za pośrednictwem których będzie Pani/Pan wymieniać z nami informacje dotyczące umowy sprzedaży.
 • W przypadku kupujących nie będących konsumentami osoby kontaktujące się w sprawie zamówienia oraz umowy sprzedaży z strony kupującego traktujemy za należycie upoważnione do działania w jej imieniu w zakresie danego zamówienia lub umowy sprzedaży.
6) Sposób i termin płatności
 • Udostępniamy następujące sposoby płatności:
  • Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem sklepu Dotpay.pl lub PayPal.com
  • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
  • Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności
 • Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl lub PayPal.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
  • Dotpay.pl – spółka DOTPAY S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych;
  • PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.
 • Termin płatności:
  • W przypadku wyboru przez Panią/Pana płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, jest Pani/Pan zobowiązana/y do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
7) Sposób, termin i koszt dostowy
 • Dostawa produktu do Pani/Pana jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Panią/Pana woli związania się umową sprzedaży.
 • Odbiór osobisty produktu jest bezpłatny.
 • Udostępniamy następujące sposoby dostawy lub odbioru produktu:
  • Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.
  • Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
  • Przesyłka paczkomatowa.
  • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Załom ul. Parkowa 12, 70-896 Szczecin – po uprzednim uzgodnieniu z Nami terminu.
 • Termin dostawy do Pani/Pana wynosi do 14 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podaliśmy krótszy termin. W przypadku produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy produktu do Pani/Pana liczy się w następujący sposób:
  • W przypadku wyboru przez Panią/Pana sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania naszego rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego
  • W przypadku wyboru przez Panią/Pana sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 • Termin gotowości produktu do odbioru przez Panią/Pana – w przypadku wyboru odbioru osobistego produktu, produkt będzie gotowy do odbioru w terminie do 14 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. W przypadku produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 dni roboczych. O gotowości produktu do odbioru klient zostanie przez nasz dodatkowo poinformowany. Początek biegu terminu gotowości produktu do odbioru przez klienta liczy się w następujący sposób:
  • W przypadku wyboru przez Panią/Pana sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego.
  • W przypadku wyboru przez Panią/Pana sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
8) Reklamacja produktu
 • Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności względem Pani/Pana, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 • Jesteśmy obowiązani dostarczyć produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące naszej odpowiedzialności z tytułu wady produktu oraz Pani/Pana uprawnień są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.
 • Reklamacje związane z umową sprzedaży może Pani/Pan złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: kwark@kwark.pl lub pisemnie na adres: Załom ul. Parkowa 12, 70-896 Szczecin.
 • Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 • Ustosunkujemy się do Pani/Pana reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że uznaliśmy reklamację za uzasadnioną.
 • Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć produkt wadliwy na adres: Załom ul. Parkowa 12, 70-896 Szczecin. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu przez Państwa byłoby nadmiernie utrudnione, obowiązani są Pani/Pan udostępnić produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.
9) Odstąpienie od umowy
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu oraz (5) do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 • Z zastrzeżeniem 9 pkt. 1 regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres Załom ul. Parkowa 12, 70-896 Szczecin lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kwark@kwark.pl.
 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 • Mamy obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Pani/Panu wszystkie dokonane przez Panią/Pana płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Panią/Pana sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Dokonamy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego Pan/Pani użył/a, chyba że wyraźnie zgodzą się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Pani/Pana z żadnymi kosztami. Jeżeli nie zaproponowaliśmy, że sami odbierzemy produkt od konsumenta, możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Panią/Pana a do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumentów dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić nam produkt lub przekazać go osobie upoważnionej przez nas do odbioru, chyba że zaproponowaliśmy, że sami odbierzemy produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Załom ul. Parkowa 12, 70-896 Szczecin; Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu; Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 • Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 15 Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Możesz skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
10) Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostęu do tych procedur
 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);
  • uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.
 • Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
11) Usługi elektorniczne
 • W Sklepie Internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne: konto klienta, formularz zamówienia. Usługi elektroniczne są nieodpłatne.
  • konto klienta to oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Państwa oraz informacje o złożonych przez Państwa zamówieniach w Sklepie Internetowych.
  • formularz zamówienia to interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Korzystanie z konta klienta jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 • Korzystanie z formularza zamówienia możliwe jest jedynie po uprzednim zalogowaniu się na konto i rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu formularza zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu formularza zamówienia pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Państwa następujących danych dotyczących umowy sprzedaży: produkt/y, ilość produktu/ów, miejsce i sposób dostawy produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 • Obowiązana/y jest Pani/Pan do korzystania z Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 • Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji produktu, która została wskazana w pkt. 8 regulaminu) można składać na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kwark@kwark.pl lub pisemnie na adres: Załom ul. Parkowa 12, 70-896 Szczecin.
12) Dane osobowe
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie regulaminu.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do złożenia zamówienia lub skorzystania z usługi elektronicznej skutkuje odmową złożenia zamówienia lub skorzystania z usługi elektronicznej.
 • Celem zbierania danych osobowych jest zawarcie i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o korzystanie z usługi elektronicznej dostępnej w Sklepie Internetowej.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Usługodawcy podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcy (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Usługodawcy).
 • W przypadku korzystania ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Usługodawca udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Usługodawcy.
 • Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Usługodawcy, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 • W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: kwark@kwark.pl albo pisemnie na adres Administratora: Załom ul. Parkowa 12, 70-896 Szczecin.
13) Cookies i dane eksploatacyjne
 • Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 • Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
  • identyfikacji klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
  • zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
  • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
  • dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;
  • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com.
 • Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
 • Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 • Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
 • Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.
14) Postanowienia końcowe
 • Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.
 • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi elektronicznej – konto) zmieniony regulamin wiąże klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian regulaminu, w szczególności zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
15) Wzór formularza odstąpienia od umowy (załącznik numer 2 do ustawy o prawach konsumenta)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:
KWARK SPÓŁKA CYWILNA
KATARZYNA NIZINKIEWICZ, BOGUSŁAW NIZINKIEWICZ
Załom ul. Parkowa 12, 70-896 Szczecin
sklep.kwark.pl
kwark@kwark.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data


(*) Niepotrzebne skreślić.
Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych w stopce.

Zapraszamy do współpracy,

Translate

 

Zaloguj się

Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl